Nataša Filipič
Boris Lebar
Polonca Žnidarič

 

Svet je sestavljen iz 11 članov in sicer: 5 članov iz šole in vrtca, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 člani sveta staršev. Svet zavoda opravlja naslednje naloge:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja vrtca oz. šole,
 • sprejema letni delovni načrt šole in vrtca ter poročilo o njegovi izvršitvi,
 • sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole oz. vrtca
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov vsem ostalih šolskih aktivnosti, usklajeno z zakoni in pravilniki,
 • obravnava poročilo o vzgojni oz. izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
 • predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
 • po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, ki jih določajo ta pravila ali drugi splošni akti šole,
 • razpisuje volitve predstavnikov v svet zavoda in po potrebi,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in s temi pravili ter drugimi akti zavoda.
(Visited 438 times, 1 visits today)