• predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in vsem ostalim šolskim aktivnostim,usklajeno z zakoni in pravilniki,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskegareda ter mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet vrtca oz. šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oz. oblikuje delovne skupine za posameznapodročja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
  • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.