ŠOLSKI SKLAD OŠ STROČJA VAS

V skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. list RS, 47/15) zadeva delo ŠS naslednje:

(1) Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.

(4) Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme pravila.

(5) Sklad lahko ustanovi tudi vrtec.

Za mandatno obdobje 2 let je svet starše imenoval 3 predstavnike:

Simono Horvat, g. Maria Šilec, ga. Petro Mlinarič Jager.

 Svet zavoda pa je potrdil še člane zavoda:

Jasna Ivanušič, g. Boris Smodiš in ga. Andreja Zadravec.

Program:

  • Posodobitev Pravil
  • Zbiranje sredstev
(Visited 385 times, 1 visits today)