Vrste, cenik in urnik obrokov prehrane

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Svet zavoda je novembra 2019 sprejel posodobljena Pravila šolske prehrane, ki jih je revidiral 28. 11. 2019, v katerih so natančneje opredeljeni postopki, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načini seznanitve učencev in staršev.

Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Učenci kot dodatno ponudbo lahko izberejo in se prijavijo tudi na zajtrk, kosilo in popoldansko malico.

Vsi razredniki 1. šolski dan z učenci pregledajo Pravila šolskega reda, predstavijo dejavnosti vezane na prehrane in izpostavijo bonton pri prehranjevanju ter skrb za manj zavržene hrane.

 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

12. 7. 2023, je bil v Uradnem listu RS, št. 76/23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Bistvena novost je, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno
šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Šola bo kosilo učencev organizirala v okviru javne službe.

Zakon tudi določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Pravico do brezplačne malice in kosila imajo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino.

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Organizator šolske prehrane je Darja Makoter iz OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, ki pri sestavi jedilnikov sodeluje s kuharico, ga. Bernardo Semenič. Pri načrtovanju jedilnikov in pripravi prehrane bosta upoštevali naslednja načela:

– načrtovanje pestrih jedilnikov v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z upoštevanjem Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja,

– uporaba kvalitetnih živil in priporočenih tehnoloških postopkov priprave, s katerimi poskrbimo, da so obroki zdravi in uravnoteženi,

– kontrola živil v vseh procesih dela se je izvajala po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov;

– uradni nadzor nad kvaliteto in količino prehrane sta vse šolsko leto izvajala Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota ter Zdravstveni inšpektorat RS.

– Pri organizaciji šolske prehrane bodo upoštevane Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

– Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na obrazcu, ki ga predpiše minister.

– V primeru odsotnosti učenca je potrebno obroke odjaviti. Odjavijo se v tajništvu šole na telefonsko številko 02 584 86 10 (ali SMS na 031 667 542) oziroma po elektronski pošti na naslov:

tajnisto@os-strocjavas.si

Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, oziroma če se odjavi za isti dan do 8.30 ure.

Učence se v okviru razrednih ur, kuharskih interesnih dejavnosti in seveda sproti v času obrokov, ozavešča o pravilnem umivanju rok, o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja.

Na šoli deluje komisija za šolsko prehrano, ki daje mnenja in predloge glede šolske prehrane, pripravlja jedilnike in obravnava pripombe uporabnikov.

Na šoli izvajamo projekta Dan slovenske hrane – Tradicionalni slovenski zajtrk in Šolsko shemo, v okviru katerih še posebej dajemo pomen zdravi prehrani in tudi lokalno pridelani hrani.

Komisija za šolsko prehrano se bo sestala po potrebi in pregledala odgovore učencev v anketi ter pripravila dodatne smernice za zmanjšanje zavržene hrane.

 

Vrsta obroka in                                             cena (€)
zajtrk 0.70
dopoldanska malica 1. do 9. razred 1.10
šolsko kosilo 1. do 4. razred 2.70
šolsko kosilo 5. do 9. razred 2.90
popoldanska malica 1.10
malica za zaposlene 1.90
kosilo za zaposlene 3.30
kosila za abonente 6.90
(Visited 411 times, 1 visits today)