Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  Datoteka v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Datoteka

Svet šole je 29. 09. 2014 sprejel Pravila šolske prehrane Datoteka, v katerih so natančneje opredeljeni postopki, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načini seznanitve učencev in staršev.

Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Učenci kot dodatno ponudbo lahko izberejo in se prijavijo tudi na zajtrk, kosilo in popoldansko malico.

Na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS št. 3/13 in 46/14) znaša cena dopoldanske malice 0,80 EUR.

Cena ostalih obrokov:

  • zajtrk: 0,50 EUR
  • kosilo (od 1. do 4. razreda): 2,40 EUR
  • kosilo (od 5. do 9. razreda): 2,60 EUR
  • popoldanska malica: 0,90 EUR

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila

S 1. 2. 2017 je pričela veljati sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je uvedla novost pri subvencijah kosil v osnovnih šolah. Od tega dne pripada polna subvencija za šolsko kosilo vsem tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto mesečne plače. To je vsem tistim, ki so v odločbi o otroškem dodatku uvrščeni v 1., 2. in 3. dohodkovni razred.

Pri organizaciji šolske prehrane bodo upoštevane Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Datoteka, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda na obrazcu, ki ga predpiše minister.

V primeru odsotnosti učenca je potrebno obroke odjaviti. Odjavite jih v tajništvu šole na telefonsko številko 02 584 86 10 oziroma po elektronski pošti na naslov: projekt1.osmsstrv@guest.arnes.si. Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, oziroma če se odjavi za isti dan do 8.30 ure.

V skladu s 7. alineo 4. člena Zakona o šolski prehrani, šola vsako leto izvaja dejavnosti, ki spodbujajo zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Z različnimi dejavnostmi projektov kot so Šolska shema, Zdrava šola, Šolski eko vrt in Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim se obeleži dan slovenske hrane, se bo spodbujalo zdrav način prehranjevanja, pozitiven odnos do hrane in okolja ter zdrav razvoj mladostnika. Pozornost bo namenjena tudi kulturi prehranjevanja v šolski jedilnici in na ekskurzijah.

 

(Visited 358 times, 1 visits today)