Šolsko leto 2018,2019

Delo oddelčnih skupnosti za šol. leto 2018,2019 Datoteka

Šolsko leto 2017,2018

Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta šole 2016,2017  Datoteka

Samoevalvacijsko poročilo na ravni šole 2016,2017 Datoteka

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/2018 Datoteka

Priloge:

Načrt varnih šolskih poti

Akcijski načrt samoevalvacije na ravni šole Datoteka

Načrt Sheme šolskega sadja Datoteka

Prednostne naloge vzgojnega načrta Datoteka