Šolsko leto 2018,2019

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2018/2019 Datoteka

Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta šole 2017,2018 Datoteka

Samoevalvacijsko poročilo na ravni šole 2017,2018  Datoteka

Delo oddelčnih skupnosti za šol. leto 2018,2019 Datoteka