Delo skupnosti učencev šole izhaja iz VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE.

Oddelčne skupnosti se lahko povezujejo tudi v skupnost učencev šole. Odločitev o tem, ali se bodo oddelčne skupnosti učencev povezovale v šolsko skupnost učencev, sprejmejo učenci v šolskem parlamentu na prvem sklicu v septembru.

Šolska skupnost učencev pa sprejme program dela v okviru katerega opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola;
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev;
  • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti;
  • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije,…);
  • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej;
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.Pred imenovanjem si mora pridobiti mnenje skupnosti učencev šole.
  • Skupnost učencev ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

Predlogi, mnenja in pobude učencev obravnava učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno.

Program dela je oblikovan tako, da se ga bo lahko sproti spreminjalo in prilagajalo glede na potrebe in želje učencev. V program so vključene tudi aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru otroškega parlamenta.

(Visited 366 times, 1 visits today)