Obvestilo o gradivih šolskega učbeniškega sklada

Seznam gradiv za naslednje šolsko leto 2020/2021

Seznam gradiv_vsi razredi_š.l. 2020 2021

Spletne povezave do papirnic

NAČRT DELA ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižničarka na OŠ Stročja vas izvaja naslednja dela:

1. INTERNO BIBLIOTEKARSKO DELO

 • NABAVA IN OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
 • UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

2. BIBLIO-PEDAGOŠKO DELO

 • KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA
 • INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE
 • SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

3. OSTALE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

 • MOTIVACIJA ZA BRANJE – interesna dejavnost BRALNA ZNAČKA
 • PROJEKT RASTEM S KNJIGO
 • UČBENIŠKI SKLAD
 • IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

PRAVILA VEDENJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI OŠ STROČJA VAS

 KAJ V KNJIŽNICI NE POČNEM? (10 X NE) 

 • Ne vpijem.
 • Ne uporabljam mobilnega telefona.
 • Ne jem in ne pijem.
 • Se ne lovim in ne skrivam.
 • Ne tekam po knjižnici.
 • Ne hodim po sedežih.
 • Ne preklinjam.
 • Se ne pretepam.
 • Ne trgam in uničujem knjig.
 • Se iz drugih ljudi ne norčujem. 

KAJ V KNJIŽNICI POČNEM? (10 X DA)

 •  Najdem svoj mir.
 •  Berem knjige in revije.
 • Bogatim svoj besedni zaklad.
 • Se učim.
 • Delam domačo nalogo.
 • Iščem literaturo za bralno značko in referate.
 • Se pogovarjam o prebrani literaturi.
 • Uporabljam računalnik za iskanje informacij.
 • Pišem referate.
 • Pomagam drugim učencem in sošolcem.

KNJIŽNIČNI RED K N J I Ž N I C E OŠ STROČJA VAS

POSLOVNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE DOLOČA: 

 • Članarine v šolski knjižnici ni.
 • Izposoja poteka s pomočjo knjižnične izkaznice.
 • Knjigo lahko prebiraš 14 dni.
 • Naenkrat imaš lahko doma le tri izposojene knjige.
 • Revije in referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, učbeniki, enciklopedije) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.
 • Gradivo si lahko rezerviraš.
 • Poškodovano ali izgubljeno gradivo, uporabnik nadomesti z novo enoto. Če gradiva ni mogoče nadomestiti z ustreznim novim, plača uporabnik trikratno tržno ceno knjige.
 • Delovni čas knjižnice je vpisan na urniku naše knjižnice (objavljen na spletni strani šole in oglasni deski knjižnice).
 • Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
 • Pred vstopom v knjižnico je potrebno izključiti mobilne telefone.

Urnik šolske knjižnice Datoteka

Knjižničarka: Monika ŠALAMUN

Nabor učbenikov za šolsko leto 2019/2020 Datoteka
Nabor delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2019/2020 Datoteka

SEZNAM DOMAČEGA BRANJA ZA ŠOL. LETO 2019,2020

6. razred Datoteka

7. razred Datoteka

8. razred Datoteka

9. razred Datoteka